Privatumo taisyklės

UAB "Junvita" privatumo taisyklės 

                                                        

1. UAB "Junvita", juridinio asmens kodas 303551428, kontaktinis telefono numeris  +370 67954145, elektroninio pašto adresas: info@amunicija.lt yra Jūsų duomenų valdytojas.​

 

2. Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas, todėl, įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

3. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

4. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis www.amunicija.lt internetinės parduotuvės svetaine.

 

5. Pažymime, kad mes turime teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis www.amunicija.lt internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.

 

6. Naudotojas, turėdamas bet kokiu klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į www.amunicija.lt administratorių el. paštu info@amunicija.lt.

 

7. Detalesnę informaciją apie Mus bei mūsų kontaktinius duomenis galite rasti Internetinės parduotuvės svetainės skiltyse „Apie mus“, „Susisiekite su mumis“, taip pat žemiau šiame dokumente.

 

8. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

1. Valdytojas – UAB "Junvita", juridinio asmens kodas 303551428, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

 

2. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.amunicija.lt.

 

3. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti mūsų parduodamų prekių ir/ar gauti mūsų teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis. 

 

4. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

 

5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.

 

6. Internetinės parduotuvės paskyra - tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.

 

7. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

 

8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 

 

9. Partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas mums, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

 

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 

Mes Naudotojų Asmens duomenis gauname trimis būdais, kai:
-    Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
-    Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine; 
-    Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų. 

 

Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją šiais atvejais:
-    Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje; 
-    Naudotojo komunikacijos bet kokia forma metu. 

 

Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.

 

Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją mes gauname iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Iš Facebook, Inc. gauname tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. gauname tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

 

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:


-    Elektroninės prekybos Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;

-    Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;

-    Paslaugų teikimo tikslu;

-    Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;

-    Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu (atliekamas garso įrašymo darymas).

 

Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais. 

 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

 

Mes savo veikloje tvarkome žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:


-   Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens pajamų dydis, asmens paso numeris, asmens šeiminės padėties duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;

 

-    Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;


-    Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu; 


-    Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;


-    Teisėto intereso teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.

 

Pažymime, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt. 

 

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

Mes užtikriname, laikomės ir gerbiame www.amunicija.lt internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:

 

-    teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;

 

-    teisę gauti informaciją, susijusią su tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;

 

-    teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;

 

-    teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;

 

-    teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir nebereikia Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;

 

-    teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Šiuo nurodome, kad, atsižvelgdami į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarkome Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodome, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už mūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

-    teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė mums, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Šiuo nurodome, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kai tai techniškai įmanoma, kad Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

 

-    teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

 

Informuojame, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 

 

Atkreipiame dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva. 

 

Jeigu Naudotojas pageidauja, kad mes įgyvendintume aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su www.amunicija.lt administracija.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 

Tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:

 

-    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Internetine parduotuve;

 

-    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;

 

-    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo mūsų teikiamomis paslaugomis;

 

-    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;

 

-    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.

 

Dedame visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, sunaikiname Naudotojo asmeninę informaciją. 

 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 

Mes naudojamės patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.

 

Informuojame Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, perduodame Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. 

 

Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.

 

Mes ir trečiasis asmuo, kuriam yra perduoti Naudotojo Asmens duomenys, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 

 

Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti mus. 

 

Siekiame užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, neturime teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja mūsų teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.  

 

Tuo atveju, jeigu mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigoti, privalome atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

Rūpinamės Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, esame įdiegę tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.  

 

Pažymime, kad nors ir stengiamės įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

 

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 

Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl mes sąmoningai nerenkame ir netvarkome vaikų iki 16 metų Asmens duomenų. 

 

Tačiau pažymime, kad tėvai turi teisę pateikti mums savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas norėtų naudotis mūsų Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyt prekę ar paslaugą.

 

Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė mums asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su mumis žemiau nurodytas kontaktais.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

 

Turėdami aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute. 

 

Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali: 

 

-    prisijungti prie savo Paskyros, esančios Internetinėje parduotuvės svetainėje ir Paskyros lange paspausti nuorodą „Atnaujinti“;


-    rašyti elektroninį laišką adresu info@amunicija.lt arba skambinti klientų konsultavimo telefonu +370 67954145 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;

 

-    atsisakyti naujienlaiškio paspausdami nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje. 

 

Elektroninių laiškų  ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

 

SLAPUKAI

 

 Siekiant, kad Naudotojui Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.

 

Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.

 

Mūsų naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Nenaudojame šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Naudotojų dėmesį, kad kai kurie mūsų Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Naudotojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų mūsų Partnerį.

 

Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

 

 

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 

Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Internetinės parduotuvės svetainėje.

 

KONTAKTINIAI DUOMENYS 

UAB "Junvita"

Įmonės kodas: 303551428

Telefonas: +37065775255

El. pašto adresas: info@amunicija.lt